ทำงานปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “ทบทวนพรบ.ความปลอดภัยฯ 2554  และสร้างจิตสำนึกรักองค์กร”

เพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯในการทำงาน ให้กับพนักงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในบริษัทเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ