เตรียมความพร้อมสู่การบริการอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “การขับโฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร และเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย

เนื่องจาก inter bending services กำลังพัฒนาบุคลากรและทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย  และงานของลูกค้าจะมีคุณภาพสูงสุดต้องมา

พร้อมกับการทำงานที่ความปลอดภัยเสมอ….

IBS FLT (2) IBS FLT (3) IBS FLT (5)IBS FLT (4)IBS FLT (1)IBS FLT (6) IBS FLT (7)