การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และงานฝึกอบรม หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ขึ้น การให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับพนักงานจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017