โครงการ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

IMG_2593IMG_2598IMG_2630 IMG_2658 IMG_2671 (3) IMG_2694 IMG_2695 IMG_2704 IMG_2716 IMG_2709